Regulamin sklepu internetowego Quercus

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki oraz zasady, na jakich odbywa się promocja – Kupuj produkty z gratisem (zwana dalej: „Promocją”) prowadzona przez „QUERCUS ADAMUS KOPYTKO” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie za pośrednictwem strony internetowej sklep.quercus.co (zwanej dalej: „Stroną Internetową”).
Definicje
1. Gratis – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu przy danym Towarze promocyjnym, który jest przez Sprzedawcę dołączany do Towaru promocyjnego/ Towarów promocyjnych.
2. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
3. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Promocji.
4. Regulamin Sklepu Internetowego – oznacza regulamin sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępny na stronie Sklepu Internetowego.
5. Sklep Internetowy – sklep internetowy działający w domenie: sklep.quercus.co, którego właścicielem jest „QUERCUS ADAMUS KOPYTKO” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie.
6. Sprzedawca (Organizator) – oznacza „QUERCUS ADAMUS KOPYTKO” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie (30-418), ul. Zakopiańska 56, NIP: 8711414349, REGON: 850495710, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897095, e-mail: info@quercus.co, będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
Numer BDO – 000226499.
7. Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi Organizator prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie: sklep.quercus.co. W ramach Strony Internetowej Sklepu istnieje możliwość dokonania zakupu i zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, w tym także skorzystania z Promocji.
8. Towar promocyjny – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, oznaczony emblematem: „podkład gratis”.
9. Uczestnik Promocji („Uczestnik”) – oznacza Klienta, który spełnił warunki z Regulaminu.
10. Umowa sprzedaży – oznacza umowę sprzedaży zawartą na odległość, na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 1 Postanowienia ogólne
1. Organizatorem Promocji jest „QUERCUS ADAMUS KOPYTKO” SPÓŁKA JAWNA z siedzibą w Krakowie (30-418), ul. Zakopiańska 56, NIP: 8711414349, REGON: 850495710, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000897095, info@quercus.co, będąca jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
2. Promocja trwa w dniach od […]. do […].
3. Treść niniejszego Regulaminu Promocji dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu.
§ 2 Warunki uczestnictwa w Promocji
1. Uczestnikiem Promocji może być każdy Klient Sklepu Internetowego, który posiada pełną zdolność do czynności prawnych, który w okresie trwania Promocji spełni łącznie poniższe warunki:
a) doda do “Koszyka” Towar promocyjny lub Towary promocyjne, znajdujące się w asortymencie Sklepu Internetowego, oznaczone jako biorące udział w Promocji i zawrze Umowę sprzedaży, zgodnie z poniższymi zasadami:
a. w odniesieniu do Towarów promocyjnych oznaczonych emblematem: „podkład gratis”” – wystarczające jest dodanie do „Koszyka” gotowego zestawu objętego promocją.
b) zaakceptuje niniejszy Regulamin, poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
2. Po spełnieniu warunków, o których mowa w powyżej, Uczestnik Promocji uzyskuje prawo do otrzymania Gratisu, wraz z zakupionym Towarem promocyjnym/ zakupionymi Towarami promocyjnymi.
3. Uczestnik otrzyma Gratis wraz z Towarem promocyjnym/ Towarami promocyjnymi, który stanowił/ które stanowiły przedmiot zawartej Umowy sprzedaży. Uczestnik dokonuje wyboru sposobu dostawy na zasadach określonych w Regulaminie Sklepu Internetowego, podczas składania zamówienia, bądź decyduje o dokonaniu odbioru osobistego Towaru promocyjnego/ Towarów promocyjnych i Gratisu. Uczestnik nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tytułu dostarczenia do niego Gratisu.
4. Niniejsza Promocja może łączyć się z innymi akcjami promocyjnymi.
5. W czasie trwania niniejszej Promocji, Klient może zostać jej Uczestnikiem wielokrotnie (dowolną ilość razy), po każdorazowym spełnieniu warunków uczestnictwa w Promocji, określonych w niniejszym Regulaminie.
6. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne.
§ 3 Reklamacje
1. Uczestnik może zgłosić Organizatorowi reklamację w związku z uczestnictwem w Promocji. Reklamacja może być złożona przykładowo w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Organizatora: info@quercus.co. W zgłoszeniu reklamacyjnym Uczestnik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Organizator niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
2. Zasady korzystania przez Uczestnika z uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne Towaru, zawarte są w § 9 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługujących Uczestnikowi uprawnień z tytułu rękojmi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Organizator nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.
§ 4 Odstąpienie od Umowy sprzedaży zawartej na odległość
1. Zasady korzystania przez konsumenta z uprawnienia do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, zawarte są w § 10 Regulaminu Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają przysługującego Uczestnikowi uprawnienia do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
§ 5 Ochrona danych osobowych
1. Zasady ochrony danych osobowych wszystkich Klientów (w tym Uczestników Promocji), zamieszczone są w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie Sklepu Internetowego: sklep.quercus.co.
§ 6 Postanowienia końcowe
1. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
2. W przypadku powstania sporu na gruncie niniejszego Regulaminu, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3. Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Sprzedawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego w tym przede wszystkim ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j.: Dz.U. 2020 poz. 287 ze zm.) i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.: Dz.U. 2022 poz. 1360 ze zm.) oraz postanowienia Regulaminu Sklepu Internetowego, który Uczestnik akceptuje w trakcie składania zamówienia.
5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 14.04.2023 r.